چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با برگزاری مناقصه
مطالب/ مناقصه عمومي                            
      با توجه به اینکه مركزآموزشي درماني چشم پزشكي علوي تبريز درنظردارد خريدغذاي پرسي به تعداد 12000 پرس ماهانه ، بصورت مناقصه عمومي يك مرحله اي به شركتهاي واجد شرايط وصلاحيت دار درموضوع مناقصه واگذارنمايد
دوشنبه 6 دي 1395