چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با رمضان
مطالب/ رمضان                            
      «رمضان» در لغت از «رمضاء» به معناى شدت حرارت گرفته شده و به معناى سوزانيدن مى باشد.
شنبه 22 خرداد 1395